Suna acum: 0735.056.055
0722.378.331
0742.616.192
Pentru localitati: Plan de eficienta energetica conform cerintelor ANRE

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE

întocmit in concordanță cu prevederile Legii 121/2014, pentru localități cu populație mai mare de 5000 locuitori

Legea 121/2014  (extras)
cap.4 - Programe de măsuri – la art. 9 alin. (12), (13), (14) sunt prevăzute următoarele obligații :
(12) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori au obligația sa întocmească programe de îmbunătățire a eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt și masuri pe termen mediu de 3-6 ani.
(13) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația:
a) sa întocmească programe de îmbunătățire a eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani;
b) sa numească un manager energetic, atestat conform legislației in vigoare sau sa încheie un contract de management energetic cu o persoana fizica atestata in condițiile legii sau cu o persoana juridica prestatoare de servicii energetice agreata in condițiile legii.
(14) Programele de îmbunătățire a eficientei energetice prevăzute la alin. (12) si alin. (13) lit. a) se elaborează in conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficienta Energetica si se transmit Departamentului pentru Eficienta Energetica pana la 30 septembrie a anului in care au fost elaborate.”

PREZENTARE SERVICII
• Elaborare Program de îmbunătățire a eficienței energetice
La solicitarea administrațiilor locale, organizația noastra întocmește Programul anual de îmbunătățire a eficienței energetice a localitații, în conformitate cu cerințele legii 121 / 2014, pentru a fi transmis la ANRE – departamentul de Eficienta Energetica.
• Asigurarea rolului de Manager Energetic Urban
pentru localități cu populație mai mare de 20.000 locuitori. Atribuțiile postului sunt de organizare, conducere și gestionare a proceselor energetice ale unui consumator – UAT.

SERVICII CONEXE
• Stabilirea performanței energetice a clădirilor – emiterea Certificatului de Performanță Energetică.
• Întocmire Raport de Audit Energetic pentru cladiri , necesar la reabilitări, extinderi, etc.
• Studii de spacialitate – privind posibilitatea utilizării unor echipamente de producere a energiei de înaltă eficienta.
• Instruire personal – cu privire la Planul de creștere a numărului de clădiri al căror consum este aproape egal cu zero (NZEB)

Echipă dinamică cu personal instruit:
Manager Energetic pentru Localitati – acreditare ANRE;
Auditori Energetici pentru Cladiri – acreditare MDRAP

Rolul si locul Programului de îmbunătățire a eficienței energetice a localității:

În cadrul strategiei de dezvoltare locală, unul din obiectivele specifice este politica privind problemele energetice, de aceea Strategia de îmbunătățire a eficienței energetice este un instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3-6 ani care să definească evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de planificare energetică.

Programul de eficiență energetică al localității se impune ca o necesitate în abordarea integrată a resurselor disponibile la nivel local, precum și a consumurilor energetice, în vederea coordonarii investițiilor și planificării corespunzatoare a resurselor financiare. Rezolvarea problemelor de eficientizare energetică, constituie o prioritate a politicilor de dezvoltare socială și economică. Principala sectiune a Planului de actiuni o constituie masurile de eficienta energetica care trebuie realizate de catre autoritatea locala , cu aplicare pe intreg lantul de resurse primare, producere, distributie, furnizare , transport si consum final.

Stabilirea obiectivelor pe termen de cel puțin 3-6 ani, contribuie la creșterea capabilității departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului local al localității de a gestiona problematica energetică și, în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată către piață și către consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului.

Investițiile în energie durabilă se justifică din punct de vedere economic și social, în aceeași măsură în care acestea se justifică pentru prevenirea schimbărilor climatice. Proiectele de reabilitare termică a clădirilor propuse, vor duce nu doar la reducerea emisiilor de CO2 printr-un consum mai mic de energie, dar și la reducerea facturilor cu energia pentru rezidenții acestora. Reabilitarea energetică a clădirilor publice și a iluminatului public, vor duce la reducerea costurilor cu energia, resursele financiare disponibilizate urmând a fi folosite pentru dezvoltare locală.

Programul de eficienta energetica poate fi utilizat ca document strategic, relevant pentru eligibilitate in cazul participarii la programe de tipul: la programul POR 2014-2020 Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Operatiunea A Cladiri rezidentiale si Operațiunea B- Clădiri publice.

OFERTA ECONOMICĂ
Vă rugăm să ne contactați pentru întocmirea unei oferte personalizate. Ofertele noastre standard se găsesc pe site-ul de achiziții publice SEAP – operator Kimo Serv, cod CVP:71314300-5